Cadastru / Topografie


Cărți funciare terenuri / apartamente

Desfășurăm activități de cadastru, intabulare, carte funciară, topografie, geodezie, cartografie, măsurători terestre, parcelare terenuri, dezmembrare terenuri, comasare terenuri, alipire terenuri, expertiză judiciară, servicii cadastrale, număr cadastral.

De asemenea relevee apartamente, relevee construcții, ridicare topografică, ridicări topografice Iași, planuri de situație, urbanism Iași, documentații cadastrale, carte funciară, măsurători topografice, măsurători cadastrale, cadastru imobiliar, cărți funciare case, cadastru apartamente, cărți funciare birouri, cărți funciare spații comerciale.


Plan de situație

Art. 266. (1) Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planului topografic necesar întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiinţare:

a) borderoul;
b) dovada achitării tarifelor legale;
c) cererea de recepţie;
d) copia avizului de începere a lucrării, după caz;
e) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
f) copia certificatului de urbanism;
g) inventarul de coordonate al imobilului în format digital;
h) calculul analitic al suprafeţelor;
i) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obţinute, date referitoare la imobil, suprafaţa pe care se execută lucrarea, date referitoare la situaţia existentă şi la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor;
j) planul de încadrare în zonă la scara 1:5.000-1:10.000;
k) planul topografic (în format analogic şi digital – format .dxf) la scara 1:5.000-1:100, după caz, care va cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusă investiţiei;
l) fişierul .cpxml pentru zona supusă investiţiei.

(2) Pentru imobilele aparţinând domeniului public sau privat al UAT- ului/judeţului/statului care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, la recepţia planurilor topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire/ desfiinţare şi la recepţia planurilor aferente studiilor de fezabilitate, nu se solicită extrasul de carte funciară şi certificatul de urbanism.

În cazul identificării unor suprapuneri cu imobile înregistrate în baza de date grafice, recepţia se efectuează cu menţionarea suprapunerii pe planul recepţionat şi în procesul verbal de recepţie. Planul topografic supus recepţiei va purta semnătura şi ştampila deţinătorului legal al terenului şi menţiunea „Certific amplasamentul”.


Ridicare topografică

Art. 251. Avizul de începere a lucrării, reprezintă documentul emis de Agenţia Naţională sau oficiul teritorial, după caz, prin care se permite începerea şi desfăşurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă, denumită suprafaţă de desfăşurare a lucrării şi într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuţie.

(2) Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat. În cazul în care se constată lipsa unor elemente din documentaţia depusă se emite notă de completare. În această situaţie, termenul de soluţionare a cererii se va recalcula corespunzător, de la data depunerii completărilor.

(3) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor şi a documentelor care pot fi utilizate şi valorificate, precum şi a normelor, a instrucţiunilor şi a metodologiilor ce urmează să fie respectate în execuţia lucrării de specialitate.

(4) În aviz se precizează cerinţele tehnice impuse pentru categoriile de lucrări de specialitate respective, precum şi datele geodezice, cartografice şi cadastrale care sunt puse la dispoziţia emitentului avizului la încheierea lucrării. De asemenea, în aviz se nominalizează punctele din Reţeaua Naţională de Triangulaţie şi de Nivelment care sunt incluse în suprafaţa de desfăşurare a lucrării.

(5) În cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu este obligatoriu sa utilizeze limitele unităţilor administrativ teritoriale deţinute de oficiile teritoriale, limitele imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi ale planurilor parcelare, recepţionate de către oficiul teritorial.

Art. 258. Documentaţia pentru solicitarea avizului de începere a lucrării trebuie să identifice limitele zonei care face obiectul avizului şi să precizeze categoriile de lucrări ce se vor executa.

În acest sens, documentaţia include următoarele elemente:

a) beneficiarul lucrării;
b) executantul lucrării;
c) scopul lucrării şi termenul de execuţie;
d) identificare zonei;
e) menţionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere; scara corespunzătoare a produselor cartografice, suprafaţa pe care se execută lucrarea, formatul în care vor fi predate;
f) copii ale specificaţiilor tehnice solicitate de beneficiar prevăzute în contract sau în caietul de sarcini, care au menţiunea: „conform cu originalul” şi semnătura beneficiarului/executantului, copia procesului verbal de avizare a specificaţiilor tehnice, emis de ANCPI, dacă este cazul;
g) planul de încadrare în zonă.


Trasare coordonate (construcții, terenuri, hale industriale)

(2) Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se face, la cerere, şi constituie obiectul unei lucrări ulterioare, care se finalizează printr-un proces – verbal de trasare şi predare a amplasamentului, semnat de către persoana autorizată şi de către proprietar.

Art. 34. Documentarea tehnică constă în:

a) analizarea situaţiei existente, conform datelor şi documentelor deţinute de proprietar, în relaţie cu elementele existente în teren;
b) solicitarea de informaţii actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial.

Art. 35. (1) Solicitarea de date şi informaţii aflate în baza de date a oficiului/biroului teritorial, se realizează prin înregistrarea, în prealabil, a unei cereri de informaţii sau prin accesarea portalului destinat autorizaţilor.

(2) În cazul în care imobilul, care face obiectul documentaţiei, este limitrof cu unul sau mai multe imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, persoana autorizată solicită, iar oficiul/biroul teritorial îi pune la dispoziţie, punctele determinate pe limita comună a acestora. Persoana autorizată are obligaţia să verifice punctele de pe limita comună, să confirme corectitudinea acestora şi să le utilizeze, dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate şi argumentate în memoriul tehnic.


Nivelment – șosele, fundații

Trasarea: plan fundatii casa, axe constructie, cota 0

Trasarea casei consta in transpunerea formei si a pozitiei casei din proiect in teren. Practic, in urma trasarii vom avea marcate în teren axele constructiei si cota +/-0,00. Axele construcției sunt  reprezentate în proiect cu linie punct _._._. (de exemplu, in figura 1, axele sunt: A, B, C, si cele perpendiculare pe acestea 1,2,3 4)

De obicei, dar nu obligatoriu, axele sunt amplasate la mijlocul grosimii peretilor de rezistenta. Cota  +/-0,00, reprezinta  un nivel de referinta, fata de care sunt relationate cotele pe verticala ale casei. De obicei, cota +/-0,00 reprezinta nivelul pardoselii parterului, iar in proiect este specificata valoarea absoluta a acesteia fata de un anumit reper fix din teren sau fata de Nivelul Marii Negre.

Pentru trasare avem nevoie de plansa cu planul de trasare. In planul de trasare si/ sau in planul de fundatii din proiectul casei ar trebui sa existe specificata si pozitia cotei +/-0,00.
Pentru realizarea acestei lucrari recomandam sa se apeleze la un topometrist, care cu ajutorul instrumentelor topo, contra unei sume de bani, va realiza trasarea, cu precizie mai mult decat suficienta. Dupa trasare si marcarea axelor, specialistul topo poate semna un proces verbal de trasare prin care isi asuma responsabilitatea pentru acestea.


Întocmire plan parcelar

Art. 86. (1) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietăţii în situaţia în care pentru tarlaua în care este situat imobilul nu există plan parcelar recepţionat, pentru prima înregistrare persoana autorizată are obligaţia de a realiza planul parcelar.

4.4.3. Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

Art. 223. Planul parcelar se întocmeşte de către persoane autorizate, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare.

Art. 224. (1) Planul parcelar se întocmeşte la nivel de tarla, în format analogic şi digital, fişier .cpxml astfel încât informaţiile să poată fi introduse în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Tabelul parcelar se întocmeşte în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls.

(2) Planul parcelar şi tabelul parcelar sunt semnate de către preşedintele comisiei locale de fond funciar şi de către executant.

Art. 225. (1) Etapele întocmirii planului parcelar sunt:

– documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria locală şi de la oficiul teritorial;
– măsurarea conturului tarlalei;
– verificarea dispunerii imobilelor în tarla conform titlurilor de proprietate şi a proceselor verbale de punere în posesie emise de către comisia locală de fond funciar;
– identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din titlurile de proprietate sau cărţile funciare: număr titlu de proprietate, număr tarla, număr parcelă, număr topografic, denumire toponimică, număr cadastral sau alte atribute acolo unde ele există;
– întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar.

(2) La întocmirea planului parcelar se va ţine cont de suprafaţa imobilului înscrisă în titlu de proprietate şi de suprafaţa măsurată a tarlalei.

Art. 226. Dacă în cadrul tarlalei există diferenţe între suprafaţa măsurată a tarlalei şi suma suprafeţelor imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate din tarlaua respectivă, se aplică următoarele prevederi:

a) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate se procedează după cum urmează:

– se diminuează suprafaţa imobilelor direct proporţional cu suprafaţa lor, astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în tarla.
– diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată de comisia locală de fond funciar în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, având în vedere noul plan parcelar.

b) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mare decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor imobilelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate, atunci surplusul de suprafaţă constituie rezervă a comisiei locale de fond funciar şi poziţia acesteia se stabileşte de către comisia locală. Dacă la măsurarea unei tarlale în care a fost finalizată aplicarea legilor proprietăţii, se identifică un surplus de suprafaţă de până la 5% inclusiv, comisia locală de fond funciar poate redistribui proprietarilor imobilelor din tarlaua respectivă surplusul de suprafaţă, proporţional cu suprafaţa deţinută în acte, care se înscrie în cartea funciară.


Urmărire specială clădiri, amenajări hidrotehnice

test

PROCEDURA

Privind masuratori topo-geodezice speciale de urmarie a comportarii clădirilor/dalelor din beton  

 

Nr. crt. Activitatea Descriere
1 Identificarea reperelor

500, 600, 700, 900

Echipamentul geodezic este dedicat determinării deplasărilor pe verticală şi este compus din 4 reperi de adâncime de nivelment  pentru referinţă, încastraţi în roca de bază, la adâncimea de 10-11 m.

Măsurătorile efectuate pentru ridicarea detaliilor topografice s-au realizat cu ajutorul  receptorului Topcon HiPer+  SN:279-0309 dublă frecventa GPS+GLONASS – rover RTK și stația totală South 372, clasa de precizie 2”.

2 Pregatirea cladirilor/placilor de beton prin marcarea cu patru puncte a fiecarei placi Mai exact, pentru fiecare cladire/placa de beton s-au efectuat 4 (patru) gauri cu adancimea de 10 mm si diametru de 6 mm.  Aceste marci s-au aplicat   în vederea efectuarii de  masuratori topo-geodezice speciale de urmarie a comportarii dalelor din beton la platforma  din incinta fabricii  Delphi Diesel System Romania – Iasi (Comuna Miroslava)
3 Realizarea punctelor geodezice necesare efectuarii masuratorilor pe fiecare din cele 4 marci practicate in cladiri/placile de beton Drumuire în circuit cu trecere prin cei 4 reperi de referinţă iar pentru punctele intermediare s-au utilizat 4 reperi de transport, respective punctele 500, 700, 800 si 900.
4 Realizarea unei baze de date Masurarea a N de puncte de nivelment.

Baza de date este de forma:

NOTE    p1      -placa nr 1

SS      3,0.400, – 3- punctul nr 3,  0.400- înălțimea prismei

SD      15.9709,102.8365,33.98-  unghi, distanta

Realizarea unei baze de date pentru nivelmentul fiecărei mărci practicate în placi Întocmirea unui document in Excel cu cota fiecărei mărci măsurate, de forma:

700             46.15     punctul 700 are h=46.15

900              46.17     punctul 900 are h=46.17

1                45.94      marca nr 1   are h=45.94

Marcarea și fotografierea MARCILOR Fiecare marca de pe conturul placilor va fi reprezentata cu  vopsea flourescenta.

Fiecare marca fa fi fotografiata și va avea un nr arab prin aplicarea unei etichete de hartie (se va aplica numai în  momentul fotografierii)

Realizat mai 2017
Efectuarea măsurătorilor pentru placile stabilite a fi urmărite special După cca. 6 luni de la prima măsurătoare se vor măsura mărcile stabilite. Realizat mai 2017
Calculul măsurătorii speciale Pentru marca nr 1 se va efectua calculu:

 

H( octombrie) –H(iunie) =Dh (delta h)

 

 Posibilități–  daca Dh este  + placa s-a deplasat spe ,,în sus”;

daca Dh este  placa s-a deplasat spe ,,în jos”;

 

 

 

 

 

Realizat mai 2017

Întocmirea unui tabel în Excel pentru mărcile stabilite a fi urmărite special Tabel de urmărire specială  

 

 

 

Realizat mai 2017

Nr. Punct/marcă hiunie hoctombrie Dh,

UM în ,,m”

Dh,

UM în ,,mm”

Au fost marcate cu culoare roție Dh mai mari de 10 mm
1. 45,788 45,793 0,005 5 45,788

 

Tabel de urmărire specială
Nr. Punct/marcă hiunie 2016 h mai 2017 Dh UM ,,m”   H(mai 2017 ) –H(iunie 2016) =Dh (delta h)
Posibilități      –  daca Dh este  + placa s-a deplasat spre ,
,în sus”;                                                                                 daca Dh – este  placa s-a deplasat spe ,,în jos”;
Dh UM ,,mm”. Au fost evidentiate cu culoare rosie marcile care s-au deplasat mai mult de 10 mm
1. 45.788 45.791 0.003 3
2. 45.792 45.801 0.009 9
3. 45.805 45.806 0.001 1
4. 45.816 45.823 0.007 7
5. 45.783 45.789 0.006 6
6. 45.909 45.904 -0.005 -5
7. 45.9 45.908 0.008 8