Acte necesare

Acte necesare pentru cadastru și intabulare apartament

 1. Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, eliberat de Primărie/Direcția Taxe și Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care sa fie trecută valoarea de impozitare a imobilului – în original;
 2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate;

  a) în cazul achiziționării de la o persoană fizică/juridică: contract vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donație, contract de vânzare-cumpărare cu drept de habitație viageră, certificat de moștenitor, inclusiv actele invocate în acesta;

  b) în cazul achiziționării prin instituțiile Statului Român (ICRAL, ICVL, etc.): contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, titlu de proprietate, proces-verbal predare-primire, contract pentru plata în rate, contract de împrumut și dovada achitării integrale a acestora (copie legalizată după adeverința de achitare integrală/cerere radiere ipotecă), declarație notarială din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu și nu a fost înscris în registrul de transcripțiuni imobiliare (valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în registrul de transcripțiuni imobiliare);

  c) în cazul dobândirii proprietății în baza unei Sentințe Civile: copie conformă cu originalul (duplicat) emis de Judecătorie;

 3. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii simple;
 4. Schița apartamentului (dacă există) – copie simplă. Pentru contractele în care se menționează că schița face parte integrantă din contract, aceasta este obligatorie.

Acte necesare pentru cadastru și intabularea dreptului de proprietate în baza legilor: 112/1995, 61/1990 și 85/1992

 1. Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, eliberat de Primărie/Direcția Taxe și Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare a imobilului – în original;
 2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate;

  a) Contractul de vânzare-cumpărare sau Titlul de proprietate, emis de Administrația Financiară, în conformitate cu prevederile Legii 4/1973;

  b) Ordinul Prefectului privind atribuirea cotei aferente de teren, în indiviziune, în baza Legii 18/1991;

  c) Adresa de radiere a privilegiului sau ipotecii, în situația în care prețul apartamentului a fost achitat în întregime;

  d) Schița imobilului, anexă la contract – în copie xerox;

 3. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii simple;
 4. Dovada achitării integrale a tarifului și a taxei suplimentare de 0.15% din valoarea de impozitare din act a imobilului, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de Camerele Notarilor Publici sau nu este disponibilă, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil.

Acte necesare pentru cadastru și intabularea dreptului de proprietate, în baza legii 10/2001

 1. Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, eliberat de Primărie/Direcția Taxe și Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare a imobilului – în original;
 2. Actele de proprietate ale imobilului:

  a) Dispoziția de restituire, emisă conform prevederilor Legii 10/2001 de Primărie sau instituția care a avut imobilul în administrare – original sau copie legalizată;

  b) Schița imobilului, dacă există – în copie xerox;

 3. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii simple;

Acte necesare pentru cadastru și intabulare teren (fără construcție)

 1. Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, eliberat de Primărie/Direcția Taxe și Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare a imobilului – în original;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, inclusiv actele invocate în acesta – copii legalizate;
 3. Autorizația de demolare (numai în cazul în care în actele de proprietate se regăsește o construcție care ulterior a fost demolată) – copie legalizată;
 4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii simple;
 5. Extras din planul parcelar, avizat pentru conformitate de Primar (numai pentru documentațiile din EXTRAVILAN).

Acte necesare pentru cadastru și intabulare teren (cu construcție)

  1. Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, eliberat de Primărie/Direcția Taxe și Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât și pentru construcție – în original;
  2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, inclusiv actele invocate în acesta – copii legalizate;
  3. Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – copii legalizate – sau, după caz, certificat de atestare a edificării sau extinderii construcției, eliberat de Primăria localității unde este situat imobilul astfel:
    • pentru construcțiile fără autorizație de construire, mai vechi de anul 1991 – copii legalizate;
    • pentru construcțiile ridicate după anul 1991 care au autorizație de construire, dar nu au proces-verbal de recepție – copii legalizate;
    • Autorizația de demolare (numai în cazul în care în actele de proprietate se regăsește o construcție care ulterior a fost demolată) – copie legalizată;
    • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii simple.

  Acte necesare pentru înscriere construcție (intabulare construcție nouă)

   1. Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, eliberat de Primărie/Direcția Taxe și Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât și pentru construcție – în original;
   2. Extras de carte funciară pentru informare (recent) – în original;
   3. Documentația cadastrală existentă – copie simplă;
   4. Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – copie legalizată, sau, după caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcției, eliberat de Primăria localității unde este situat imobilul – copii legalizate;
   5. Releveele imobilului, întocmite de arhitect – copii simple;
   6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietății terenului – copii legalizate;
   7. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii simple;

    Pe lângă taxa ANCPI, se percepe suplimentar o taxa de 0.05% din valoarea de impozitare a construcției, înscrisă în certificatul fiscal.


   Acte necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) imobilelor

   1. Extras de carte funciară pentru informare (recent) – în original;
   2. Documentația cadastrală anterioară – copie simplă;
   3. Actele de proprietate – copii simple;
   4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii simple;
   5. Certificat de urbanism în cazul alipirilor (comasărilor) – indiferent de numărul imobilelor care se alipesc, iar în cazul dezmembrărilor, doar pentru dezmembrările cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).

   Acte necesare pentru actualizare/rectificare cadastru, modificare limită de proprietate și/sau modificare suprafață teren

   1. Extras de carte funciară pentru informare (recent) – în original;
   2. Documentația cadastrală existentă – copie simplă;
   3. Actele de proprietate – copii simple;
   4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii simple;
   5. Declarație notarială din care să rezulte că proprietarul/proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului.

   Acte necesare pentru aviz tehnic O.C.P.I. – necesar obținerii PAC, a certificatului de urbanism sau a numărului poștal

   1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC);
   2. Documentația cadastrală existentă – copie simplă;
   3. Actele de proprietate – copii simple;
   4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii simple.

   Ridicări topografice

   1. Actele de proprietate ale imobilului – copii simple;
   2. Autorizație de construcție și proces-verbal de recepție definitivă – copii simple;
   3. Documentația cadastrală referitoare la imobil – copie simplă;
   4. Actele de identitate ale proprietarilor – copie simplă.